eduDrone

Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0

O PROJEKCIE

Numer projektu: 2017-1-RO01-KA202-037083

Czas realizacji: IX 2017 – VIII 2019

Projekt “The Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0. – eduDrone” będzie wspierał wdrażanie idei Przemysłu 4.0 w Unii Europejskiej poprzez opracowanie narzędzi nauki w zakresie technologii dronów, dla system szkolenia i kształcenia zawodowego (VET). Trwający dwa lata projekt finansowany jest z programu Erasmus+, w obszarze Partnerstwa strategiczne w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. eduDrone skierowany jest do nauczycieli i trenerów przedmiotów zawodowych , organizacji oferujących szkolenia zawodowe, jak również uczniów przedmiotów zawodowych. Projekt uwzględnia również potrzeby osób z grup defaworyzowanych. Główne cele projektu to:

  • Wspieranie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w UE oraz wzrost przedsiębiorczości opartej na wykorzystaniu nowych technologii, poprzez wzmocnienie kluczowych kompetencji związanych z technologią dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET).
  • Wsparcie rozwoju umiejętności i kompetencji kluczowych, w tym umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych, umożliwiających wykorzystanie potencjału Przemysłu 4.0 i założenie własnego biznesu.
  • Promowanie włączenia społecznego i równouprawnienia poprzez zwiększenie dostępu, uczestnictwa i wyników w nauce kobiet i osób z grup defaworyzowanych.

REZULTATY

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji związanych z technologią dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET), prowadzący do zwiększenia poziomu przedsiębiorczości technologicznej i bardziej efektywnego wdrażania Przemysłu 4.0 w UE. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu opracują następujące rezultaty:

Wytyczne w zakresie wykorzystania dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET)

Przygotowanie wytycznych dotyczących wykorzystania dronów w VET

Wytyczne w zakresie Przemysłu 4.0 i komercyjnego wykorzystania technologii dronów dla uczniów szkół zawodowych

Przygotowanie wytycznych w zakresie komercyjnych zastosowań Przemysłu 4.0 i technologii dronów

Program szkolenia w zakresie technologii dronów

Opracowanie programu szkolenia dla kursu Technologia dronów

System zarządzania nauką (LMS)

Opracowanie platformy e-learning, zawierającej kurs Technologia dronów, wytyczne dla trenerów oraz narzędzia oceny

PARTNERSTWO

Ludor Engineering (koordynator)

Ludor Engineering (koordynator)

RUMUNIA

University POLITEHNICA of Bucharest

University POLITEHNICA of Bucharest

Rumunia

Danmar Computers

Danmar Computers

Polska

Center for Lifelong Learning KAINOTOMIA

Center for Lifelong Learning KAINOTOMIA

Grecja

Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità

Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità

Włochy

Cervi Robotics

Cervi Robotics

Polska

AKTUALNOŚCI

Celem projektu jest wsparcie wdrażania Przemysłu 4.0 w Unii Europejskiej poprzez rozwój przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach, oraz zwiększanie kluczowych kompetencji w zakresie technologii dronów w szkoleniu i kształceniu zawodowym (VET). Projekt pomoże też w zdobyciu i zwiększeniu istotnych umiejętności i kompetencji, w tym przedsiębiorczych i cyfrowych, co umożliwi lepsze wykorzystanie możliwości biznesowych, które stwarza rozwijający się Przemysł 4.0. Projekt eduDrone będzie również promował włączenie społeczne i równouprawnienie, oraz uczestnictwo kobiet i osób defaworyzowanych w procesie nauki nowych umiejętności.

Partnerzy projektu opracują odpowiednie wytyczne, programy i materiały dydaktyczne dla szkolenia w zakresie technologii dronów, wytyczne dla trenerów oraz platformę e-learning. Rezultaty te będą dostępne bezpłatnie, w 5 językach (EN, RO, PL, GR, IT).